تبیین تاب‌آوری سازمانی با ملاک‌های هوش هیجانی و سبک‌های تفکر در میان معلمان تربیت بدنی شهرستان نورآباد ممسنی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ازاد

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین تاب آوری سازمانی با ملاک های هوش هیجانی و سبک های تفکر در میان معلمان تربیت بدنی شهرستان نورآباد ممسنی در سال تحصیلی 97-1396 بود. پژوهش حاضر به صورت توصیفی و پیمایشی انجام شد. جامعه آماری آن کلیه معلمان تربیت بدنی شهرستان نورآباد ممسنی (200 نفر) بود. 135 نفر از معلمان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و به وسیله پرسشنامه های هوش هیجانی گلمن (1995؛ به نقل از کشاورز 1390)، سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (1992؛ به نقل از تقی پور و آوارسین، 1395) و تاب آوری سازمانی بر اساس مدل مک مانوس (شریف نیا، 1392) مورد آزمون قرار گرفتند. پرسشنامه ها در جامعه ایرانی استاندارد شده بودند. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تاب آوری سازمانی و هوش هیجانی و ابعاد هوش هیجانی رابطه معناداری وجود ندارد. بین تاب آوری سازمانی و سبک های تفکر رابطه معنادار وجود دارد. هم چنین سبک های تفکر قادر به پیش بینی تاب آوری سازمانی می باشند. با توجه به اهمیت سبک های تفکر و تاب آوری سازمانی در فضای کار، پیشنهاد می شود با برگزاری کارگاه های آموزشی در این خصوص، زمینه افزایش اطلاعات کادر مدارس فراهم شود.

کلیدواژه‌ها