مقایسه اثربخشی روش های سنتی و آموزش ورزش والیبال بر شایستگی و آمادگی جسمانی دانش آموزان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف مقایسه اثربخشی روش های سنتی و آموزش ورزش والیبال بر شایستگی و آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر کلاس هشتم بود، و به صورت نیمه تجربی انجام شد. 36 دانش آموز به صورت در دسترس انتخاب و به دو گروه 18 نفره سنتی و آموزش ورزش جهت فراگیری بازی والیبال تقسیم شدند و به مدت دوازده جلسه آموزش داده شدند. جهت جمع آوری داده ها ازآزمون های 15 بخشی مرتبط با مهارتهای اساسی والیبال و آزمون های آمادگی جسمانی در مراحل پیش و پس آزمون استفاده شد. نتایج نشان داد روش آموزش ورزش سبب افزایش سطح شایستگی و آمادگی جسمانی دانش آموزان به شکل معناداری نسبت به گروه سنتی در فراگیری مهارت والیبال و آمادگی جسمانی شده است. به نظر می رسد مشارکت فعال دانش آموزان ، برگزاری جلسات کلاس به شکل مسابقه ای و فعال بودن در تمام دقایق کلاس و عدم استراحت مطلق سبب این برتری شده باشد.

کلیدواژه‌ها