بررسی و مقایسه نیم رخ های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی مردان صخره نورد سرعتی و سرطنابی تیم ملی ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، اردبیل

3 فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه نیم رخ های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی مردان صخره نورد سرعتی و سرطنابی تیم ملی ایران بود.
مواد و روش ها: در این پژوهش ۱۰ صخره نورد سرعتی و ۱۰ صخره نورد سرطنابی عضو تیم ملی ایران شرکت داشتند. متغیرهای آنتروپومتریکی شامل قد، وزن، طول پا، طول دو دست، نسبت طول دو دست به قد، قطر ساعد، درصد چربی بدن و متغیر های فیزیولوژیکی شامل قدرت بالاتنه و پایین تنه، قدرت پنجه دست، استقامت عضلانی، توان هوازی، توان بی‌هوازی بالا تنه و پایین تنه و انعطاف پذیری بود.
یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که:
۱ـ بین استقامت عضلانی و توان هوازی و درصد چربی بدن دو گروه صخره نوردان سرعتی و سرطنابی تفاوت معنی‌داری وجود دارد )۰۵ / ۰ (P<.
۲ـ بین قد، وزن، طول پا، طول دو دست، نسبت طول دو دست به قد، قدرت، توان بی‌هوازی بالا تنه و پایین تنه و انعطاف پذیری دو گروه صخره نوردان سرعتی و سرطنابی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد)۰۵ / ۰ (P>.
نتیجه گیری: به طور کلی این پژوهش پیشنهاد می‌کند که ورزشکاران و مربیان رشته سرطنابی نیاز بیشتری به تقویت توان هوازی، استقامت عضلانی، قدرت و توان بی‌هوازی بالاتنه، انعطاف پذیری تنه به عقب، دامنه حرکتی ران و کاهش درصد چربی دارند. در حالی که ورزشکاران سرعتی، بیشتر به قدرت و توان بی‌هوازی پایین تنه متکی هستند.

کلیدواژه‌ها