ارائه مدلی برای پیش بینی سطح معنویت در سازمان های ورزشی با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد واحد یاسوج

2 دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز

کلیدواژه‌ها