ارتباط بین بازارگرایی و یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی در هیات‌های ورزشی استان تهران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی واحد تهران شمال

2 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

کلیدواژه‌ها