تاثیر کانون توجه بر فعال سازی و عملکرد در تکلیف تعادلی ایستا

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین

2 کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه تهران