تعیین پایایی، روایی و ساختار عاملی پرسشنامه کیفیت خدمات باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک از دیدگاه مشتریان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرج

3 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین پایایی، روایی و ساختار عاملی پرسشنامه کیفیت خدمات باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک از دیدگاه مشتریان بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه مشتریان باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک شهر تهران که 6 ماه سابقه عضویت در این مراکز را دارا بودند. بدین منظور 417 نفر از مشتریان که حائز شرایط لازم بودند با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه 21 سئوالی کیفیت خدمات چین لیو (2008) بود که از 5 مؤلفه (عوامل ملموس، اعتماد، پاسخگویی، اطمینان و همدلی) تشکیل شده بود. روش نمره‌گذاری به سئوالات بر اساس طیف پنج گزینه‌ای (کاملاً مخالفم =1 تا کاملاً موافقم =5) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه پس از ترجمه توسط 11 تن از اساتید متخصص در این حوزه مورد تأیید و پایایی ابزار نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد (89/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های توصیفی برای توصیف ویژگی‌های دموگرافیک و از ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی ثبات درونی ابزار و از آزمون تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی ساختار عاملی پرسشنامه استفاده گردید. نتایج نشان داد که بر اساس میزان ارتباط و T-Value تمامی گویه‌ها رابطه معناداری با مؤلفه‌ها داشتند. همچنین شاخص‌ بین x2 به df (661/3)، 071/0=RMSEA، 92/0=NFI، 92/0=NNFI، 93/0=CFI و 96/0=AGFI هم برازش مدل را تأیید کردند. همچنین نتایج در خصوص ارتباط مؤلفه‌ها با مفهوم کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان نشان داد که تمامی مؤلفه‌ها پیشگویی خوبی برای متغیر کیفیت خدمات هستند در نتیجه روایی و پایایی ابزار مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها