رابطه عوامل درون سازمانی با برنامه ریزی استراتژیک در هیئت های ورزشی استان اردبیل

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 آزاد اسلامی واحد تبریز

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه عوامل درون سازمانی با برنامه ریزی استراتژیک در هیئت های ورزشی استان اردبیل بود روش پژوهش توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل افراد شاغل در هیئت های ورزشی استان اردبیل که براساس مرکز آمار و اطلاعات در سال1394 به تعداد 714 نفر می باشند. نمونه گیری براساس جدول مورگان 214 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه عوامل درون سازمانی (فضیلی و علیشاهی،1391) و پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک مدل برایسون(1999) استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط اساتید مدیریت ورزشی تائید و سپس پایایی آنها به وسیله آلفای کرونباخ به ترتیب 0.86 برای پرسشنامه عوامل درون سازمانی و 0.89 برای پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک بدست آمد برای تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین، انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از کلموگراف اسمیرنف برای نرمال بودن داده ها و از آزمون ناپارامتریک اسپیرمن برای آزمون فرضیه ها استفاده شد؛ و در پایان از آزمون رگرسیون برای پیش بین ترین مولفه های عوامل درون سازمانی بر روی برنامه ریزی استراتژیک استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین عوامل درون سازمانی و مولفه های آن(تعهد مدیریت به تسهیم دانش، وجود تکنولوژی مناسب تسهیم دانش، فضای تعامل اجتماعی، اعتماد بین پرسنلی، ساختار پاداش و تفاوت های موقعیتی) با برنامه ریزی استراتژیک رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بنابراین براساس مدل رگرسیون می توان نتیجه گرفت که مولفه های عوامل درون سازمانی تبیین کننده خوبی برای برنامه ریزی استراتژیک هیئت های ورزشی استان اردبیل باشند.

کلیدواژه‌ها