تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل کافئین بر برخی از شاخص‌های التهابی و ترکیب بدن در مردان چاق

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ایران

3 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

افزایش عوامل التهابی در بروز سندروم متابولیک که مجموعه‌ای از اختلالات متابولیکی می‌باشد مؤثر است. سطح استراحتی اینترلوکین-6 با چاقی و سبک‌زندگی غیرفعال ارتباط دارد که غلظت آن در سرم بیماران مبتلا به چاقی افزایش می‌یابد، بنابراین هدف از مطالعه حاضر تعیین تأثیر مصرف طولانی مدت کافئین و تمرینات هوازی بر سطوح سرمی اینترلوکین-6 و ترکیب بدن در مردان چاق بود. در این مطالعه نیمه‌تجربی، 40 مرد چاق با میانگین سنی 74/2±8/32سال، وزن 41/8±22/94کیلوگرم و میانگین شاخص‌توده‌بدنی 37/1±98/30 کیلوگرم/مترمربع به صورت تصادفی در 4 گروه 10 نفری: دارونما، مکمل، دارونماتمرین، مکمل‌تمرین قرار گرفتند. برنامه تمرین‌هوازی شامل دویدن با شدت 85-65% HRmax به مدت 8 هفته، 40-25 دقیقه و 3 جلسه در هفته بود. میزان مصرف‌ مکمل، روزانه 500 میلی‌گرم کافئین و دارونما نیز از دکستروز 2% بود. نمونه‌گیری خونی پس از 12 ساعت ناشتایی قبل از شروع مطالعه و 48 ساعت پس از آخرین جلسه‌تمرینی جهت اندازه‌گیری سطوح اینترلوکین-6 انجام شد. داده‌ها با استفاده از آزمون ANOVA یک‌طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح 05/0>P تجزیه و تحلیل شد. در گروه‌های تمرین‌-دارونما و تمرین-کافئین، کاهش معنی‌داری در سطح سرمی اینترلوکین-6 نسبت به گروه کافئین و دارونما در پس‌آزمون مشاهده شد (05/0>p). همچنین کاهش معنی‌داری در ترکیب بدن گروه‌های تمرین‌-دارونما، تمرین-کافئین و کافئین نسبت به گروه دارونما در پس‌آزمون مشاهده شد (05/0>p). براساس یافته‌های پژوهش حاضر، می‌توان نتیجه گرفت که تمرین هوازی و همچنین تمرین هوازی همراه با مصرف کافئین به واسطه کاهش عوامل التهابی، می‌تواند در کاهش التهاب و بهبود ترکیب بدن افراد چاق مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها