تاثیر کربوهیدرات با نمایه گلیسمی متفاوت بر غلظت گلوکز، لاکتات و عملکرد ورزشی متعاقب یک جلسه فعالیت استقامتی در زنان فعال شهر کرج

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

کلیدواژه‌ها