مقایسه میزان تحلیل رفتگی و رضایت شغلی کارکنان فعال و غیر فعال دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 12

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ازاد کرج

2 عضو هیات علمی سردبیر فصلنامه علوم ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 دانشیار دانشگاه پیام نور استان البرز

4 عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

5 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

کلیدواژه‌ها