مقایسه تاثیر دو روش تمرینات کششی پویا و PNF (15 ثانیه) بر دامنه کشش عضله همسترینگ

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، آموزش و پرورش شهرستان گرگان

2 دکترای فیزیولوژی ورزش، آموزش و پرورش شهرستان گرگان

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

4 استاد گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

کلیدواژه‌ها