تاثیر 8 هفته مصرف چای سبز همراه با تمرین هوازی تناوبی بر سطوح پلاسمایی نیمرخ چربی و مقاومت انسولینی زنان غیرفعال

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

کلیدواژه‌ها