رابطه بین رشد اجتماعی با سطح خودمدیریتی و میزان پایبندی به فعالیت بدنی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 حق التدریس آموزش و پرورش

2 ریاست دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر اصفهان

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

4 همکار طرح پرسنل شاغل در بیمارستان فارابی اصفهان

کلیدواژه‌ها