بررسی ارتباط سندروم پیش از قاعدگی با میزان فعالیت بدنی ، توان هوازی و توان بی هوازی در دانش آموزان دختر

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد واحد کرج

2 دانشگاه آزاد واحد ساوه

3 دانشگاه صنعتی قم

4 دانشگاه آزاد گیلان

کلیدواژه‌ها