رابطه بین اخلاق حرفه ای مربیان و وفاداری ورزشکاران باشگاه های ورزشی (مورد مطالعه شهرستان ترکمن)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان ،ایران

2 دانش آموخته گروه تربیت بدنی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول ،ایران

کلیدواژه‌ها