تاثیر یک جلسه تمرین با شدت متوسط بر تغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها (Th1/Th2)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار فیزیولوژی ورزش گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

کلیدواژه‌ها