رابطه بین سابقه قهرمانی با مهارت های ارتباطی و رضایت شغلی مدیران ورزش شهرداری تهران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

کلیدواژه‌ها