اثر تمرین ورزشی تناوبی خیلی شدید بر آدیپوسایتوکاین واسپین و شاخص مقاومت انسولین مردان جوان دارای اضافه وزن

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها