تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی و ویبریشن یکطرفه بر قدرت عضلانی و تعادل در عضو تمرین نکرده دختران غیر ورزشکار

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

2 استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

کلیدواژه‌ها