بررسی جایگاه تیم ملی فوتبال ایران در رده بندی فدراسیون جهانی: مدل پیش بینی ANN و ARIMA

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی سردبیر فصلنامه علوم ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

کلیدواژه‌ها