اثر درک رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان بر ارضای نیازهای روانی و انگیزش خودمختاری بازیکنان زن نخبه هندبال ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

2 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

3 کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی

4 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

کلیدواژه‌ها