ارتباط شاخص های ترکیب بدنی با تعادل ایستا و پویا

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم تهران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سقز، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سقز، ایران

5 کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی

کلیدواژه‌ها