بررسی میزان تغییر شاخص های جسمانی جانبازان شیمیایی به دنبال شرکت در یک دوره برنامه ورزشی منظم

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اسلام شهر

2 پزشک همکار

3 پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

4 استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

کلیدواژه‌ها