تحلیل سلسله مراتبی (َAHP) عوامل موثر بر گرایش ورزشی دانش آموزان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد تهران مرکزی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی و هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

4 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

کلیدواژه‌ها