نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

کلیدواژه‌ها