ارائه مدل ریاضی جهت انتخاب کانال روابط عمومی بر مبنای مدل آیدا در بخش تولیدی صنعت ورزش

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی و استادیار دانشگاه کردستان

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

کلیدواژه‌ها