تاثیر یک جلسه فعالیت زیربیشینه بر تغییرات لپتین سرم در دوره های مختلف قاعدگی در زنان چاق و لاغر

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دبیر آموزش و پرورش استان فارس

2 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 مدرس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

4 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

کلیدواژه‌ها