اثر رفتارهای حمایتی-استقلالی مربیان بر نیازهای روانی تعهد ورزشی بازیکنان زن نخبه لیگ هندبال

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه

2 استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

4 کارشناس ارشد رفتار حرکتی

کلیدواژه‌ها