مقایسه ی رضایت شغلی کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاههای آزاد اسلامی واحد قزوین و تاکستان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

2 استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

3 کارشناس تربیت بدنی

کلیدواژه‌ها