تجزیه و تحلیل کینماتیکی سه بعدی سه تکنیک مشت کیک بوکسینگ

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی

کلیدواژه‌ها