مقایسه عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی دانش آموزان دختر پایه ی سوم ابتدایی دارای معلم ورزش و فاقد معلم ورزش

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تبریز

کلیدواژه‌ها