اثر تمرینات بازخورد زیستی عصبی بر اضطراب ورزشکاران تکواندوکار تیم ملی ایران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه تربیت بدنی

2 دانشیار دانشگاه الزهرا

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه تربیت بدنی

کلیدواژه‌ها