تبیین نقش شاخص های بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان آذربایجان غربی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

3 دانشیار دانشگاه ارومیه

کلیدواژه‌ها