اثر خستگی ایزوکینتیک عضلات مچ پا، زانو و ران بر جذب شوک و میزان بار در حرکت فرود تک پا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه خوارزمی

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

کلیدواژه‌ها