ارتباط انگیختگی و فعالسازی با تکلیف تعادلی پویا

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور

2 عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین

3 عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

کلیدواژه‌ها