ارتباط بین ابعاد شخصیت (مدل 5 عاملی) و تحلیل رفتگی شغلی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

3 عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

کلیدواژه‌ها