تاثیر یک مسابقه والیبال و زمان بازگشت به حالت اولیه بر هماچوری و پروتئینوری بازیکنان والیبال دختر جوان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

کلیدواژه‌ها