ارزیابی روند بازاریابی کتابهای ورزشی از منظر ناشران و فروشندگان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج