مقایسه تعادل ایستا و پویا و ارتباط آن با ویژگی های آنتروپومتریک در ورزشکاران رشته های ورزشی منتخب

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، دانشکده علوم انسانی، گروه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی

کلیدواژه‌ها