اثر 12 هفته تمرین ترکیبی بر لپتین، پروتئین واکنش گر (CRP )و شاخص مقاومت انسولین ( HPMA-IR ) در مردان دارای اضافه وزن

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران، تیران، ایران

2 استاد یار، دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، محلات، ایران

کلیدواژه‌ها