ارتباط انگیزه ورزشی و عزت نفس در بین دانش آموزان شرکت کننده در آزمون علمی رشته تربیت بدنی منطقه شمال غرب کشور

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

2 انگیز هی ورزشی، عزت نفس، دانش آموزان

کلیدواژه‌ها