تأثیر تمرینات تداومی و تناوبی بر هورمون گرلین در زنان چاق غیر ورزشکار

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

کلیدواژه‌ها