اثر تیپرینگ بر وضعیت نیمرخ خلقی کشتی گیران نخبه متعاقب یک دوره تمرین فزاینده

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

کلیدواژه‌ها