مقایسه معیارهای ارزیابی عملکرد مربیان تیم های دانشگاهی از دیدگاه مدیران و مربیان دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

کلیدواژه‌ها