بررسی و تحلیل تعالی سازمانی ادارات کل تربیت بدنی استان های کشور بر اساس مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده

3 دانشگاه تربیت معلم آذربایجان