عوامل مؤثر در افزایش اثربخشی ساعات درس تربیت بدنی مدارس ابتدایی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 کارشناس ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودحن

کلیدواژه‌ها