تأثیر 8 هفته تمربن استپ بر آهن و ذخایر آهن خون دختران جوان 14-18سال

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی. واحد ایذه . باشگاه پژوهشگران جوان ایذه. ایران

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

کلیدواژه‌ها