بررسی برخی شاخص های استعداد یابی کشتی فرنگی از دیدگاه مربیان برتر ایرانی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

کلیدواژه‌ها