ارزیابی سطوح رفتاری مدیریت ریسک در بین مدیران هأیت های ورزشی استان خراسان جنوبی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی

2 هیت علمی دانشگاه کردستان

کلیدواژه‌ها